DESPRE PROGRAM

Denumirea programului de master :Didactica disciplinelor istorice

Număr de credite ECTS: 90

Durata de studii :1, 5 ani

Calificarea obţinută: Master în Ştiinţe ale educaţiei (Master Profesional – MP )

Precondiţii  :Studii superioare de licenţă în domeniul Ştiinţe ale educaţiei sau un aact echivalent de studii.  Studii superioare de licenţă sau un act echivalent de studii + 30 credite ECTS la disciplinele fundamentale şi de specialitate aferente domeniului de studii în cazul în care candidatul vine din alt domeniu

        Programul de master profesional „Didactica disicplinilor istorice” se adresează absolvenţilor studiilor superioare de licenţă (ciclul I) şi se axează pe pregătire în domeniul istoriei şi al didacticii disciplinei din aria curriculară „Istorie”. Scopul programului vizează profesionalizarea în domeniile predării-evaluării cunoştinţelor istorice prin dezvoltarea unui sistem funcţional de cunoştinţe, abilităţi şi competenţe specifice domeniului şi specializării, care să permită adaptarea oportună şi eficientă la schimbările aferente a învăţământului istoric.

Programul se proiectează pe durata de 4 semestre:

sem.I– cursuri,

II – cursuri şi un stagiu de practică de profesionalizare;

sem.III – practica de master.

       Programul este deschis spre tendinţele dezvoltării domeniilor de formare pe plan mondial şi european, consituind, totodată, o punte de legătură cu cercetarea psihopedagogică avansată, precum şi cu perfecţionarea pregătirii în cadrul programelor de studii universitare de doctorat. Programul de masterat constitue o formă de dezvoltare profesională în domeniul ştiinţelor educaţiei. Cursurile din cadrul acestui program vor contribui la formarea şi dezvoltarea unui sistem de competenţe profesionale, care i-ar permite absolventului să predea disciplina istoria la treapta liceală. Programul de studii este orientat spre planul-cadru, curricula şi cerinţele şcolii contemporane