Curs 2

Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii

Cursul „Tratarea didactică a problemelor sensibile și controversate în istorie” va contribuie la formarea competențelor de cunoaștere, de aplicare și de analiză critică a informației din diferite surse referitoare la știința istoriografică contemporană. În cadrul acestui curs studenţii vor învăţa cum să identifice diverse concepte istorice din istoriografia contemporană pentru a fi utilizate în predarea istoriei la nivel preuniversitar. Aplicațiile elaborate vor avea tangență cu conținuturile din curriculumul școlar din Republica Moldova. Accentul de bază se va pune pe strategiile și tehnologiile educaționale de lucru cu cadrul noțional la orele de istorie la nivel preuniversitar.
Competenţe dezvoltate în cadrul cursului
  • Competenţe cognitive:
  • de căutare, de aplicare și analiză critică a informației din diferite surse referitoare la date evenimente, personalități istorice;
  • Competenţe de învățare:
  • de formulare a obiectivelor cognitive pentru alegerea modalităţilor/căilor de atingere a lor, printr-un proiect individual sau colectiv de perfecţionare profesională.
  • Competențe de aplicare: de a aplica tehnici de lectură critică relevante în elaborarea proiectelor de grup și individuale;

Competențe de analiză: de a evalua diverse puncte și opinii față de diverse problem istorice și

  • istoriografice;
  • de a implementa elemente de analiză istoriografică în discursurile educaționale;

Competențe de comunicare: în limba maternă într-o manieră clară şi precisă, oral şi în scris, inclusiv utilizând tehnologiile informației și de comunicații, în diverse contexte socio-culturale și profesionale; competențe de comunicare în limba engleză (lectura textelor din domeniul istoriei).