GLOSAR

Competențe- reprezintă un ansamblu/ sistem integrat de cunoștințe, capacități, deprinderi și atitudeni dobîndite de elevi prin învățare și mobilizate în contexte specifice de realizare, adaptate vîrstei și nivelului cognitiv al elevului în vederea rezolvării unor probleme cu care acesta se poate confrunta în viața reală

competenă şcolară -sistem integrat de cunoştinţe, capacităţi, deprinderi, atitudini dobîndite de elevi prin învăţare şi mobilizate pentru a rezolva diverse probleme cu care aceştea se confruntă în viaţa cotidiană.

Competența – aptitudinea de a acționa independent pe baza cunoștințelor universale opținute anterior

competențe specifice- valori și atitudeni în care accentuează dimensiunea afectivă și de atitudine și morală a învățării din perspectiva contribuției specifice istoriei, la atingerea finalităților educației.

competenţe-cheie- pachet transferabil şi multifuncţional de cunoştinţe, deprinderi, atitudini  ce se formează pe durata şcolarităţii prin toate disciplinele şcolare

competenţe transdisciplinare – primul nivel de concretizare a competenţelor-cheie şi se formează pe durata uneie trepte de învăţămînt prin toate disciplinele şcolare

competenţe specifice  caracteristice unei discipline şcolare, se definesc pe obiecte de studiu şi se formează pe durata unui ciclu de învăţămînt, derivă din competenţele transdisciplinare

subcompetenţe – precondiţii în formarea competenţelor specifice, ce se formează pe parcursul unui an de studiu.

Gândirea critică- un process complex care începe cu asimilarea cunoștințelor, cu dobîndirea de operații și procese mintale de procesare a informațiilor și continua cu formarea de credințe și convingeri care fundamentează adoptarea unor decizii și se finalizează prin manifestarea unor comportamente adaptative,  adecvate  și eficiente.

Proiectarea didactică – procesul deliberativ, la nivelul macro sau micro, de fixare mentală a pașilor ce vor fi parcurși  în realizarea instrucției și educației.

Proiectarea globală – o perioadă mai mare de instruire- ciclu sau un an de studii- și operează cu obiective, conținuturi și criterii de evaluare mai largi, ce au în vedere activitățile din instituțiile școlare

obiectivele  operaționale-reprezintă acțiunea, comportamentul sau performanța pe care elevul trebuie să o obțină la sfîrșitul unității de unstruire sau la lecția următoar. Ele sunt formulate în termeni de comportament observabil, sunt măsurabile (calitate, durată, cantitate), ceea ce permite o evaluare precisă