Bibliografie

Cadrul normativ:

Obligatorie:

Comisia Europeană/EACEA/Eurydice, 2012. Dezvoltarea competenţelor cheie în şcolile din Europa:

Provocări şi Oportunităţi pentru Politică. Raport Eurydice. Luxemburg: Oficiul pentru Publicaţii al Uniunii Europene.

Literatură obligatorie:

Delors, J., (coord.), Comoara lăuntrică. Raportul către UNESCO al Comisiei Internaţionale pentru Educaţie în sec. XXI, Polirom, Iaşi, 2000

*** RECOMMENDATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 18 December 2006 on key competences for lifelong learning (2006/962/EC). in Official Journal of the European Union/ 30.12.2006.

Revista de Pedagogie, 3/2010 (volum tematic Competențele cheie)

Jigău, M. (coord.). Monitorizarea absolvenţilor în perspectiva consilierii pe toată durata vieţii. Bucureşti: Ed. Afir, 2009.

*** Recommendation of the European Parliament and of the Council on key competences for lifelong learning, Bruxelles, 2006. Accesat 17 iulie 2010. Disponibil la:

http://europa.eu/legislation_summaries/education_trainingyouth/lifelonglearning/c11090en.htm,

*** Key Competences for Lifelong Learning – European Reference Framework, Bruxelles, 2007.  Accesat online 17 iulie 2010. Disponibil la: http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/publ/pdf/ll-learning/keycomp_en.pdf,

Peter Maats, Stefanie Kihm (2008) Professionalisation of Evaluation in Germany. Experiences and perspectives from Germany`s first Master Programme since 2004, comunicare susţinută în cadrul Simpozionului „Policy and programme evaluation in Europe: Cultures and prospects” din 3-4 iulie 2008 de la Strasbourg, Sesiunea 6, Document disponibil în versiune electronică la adresa: http://www.sfe.asso.fr/fr/strasbourg2008/forum6.html
Aurel Ardelean, Octavian Mândruț DIDACTICA FORMĂRII COMPETENȚELOR:, Arad: 2012

Mândruț, L. Catană, M. Mândru O INSTRUIREA CENTRATĂ PE COMPETENȚE Arad, 2012

Minder, M. Didactica funcţională, obiective, strategii, evaluare. Chişinău: Cartier, 2003.

Negreţ-Dobridor, I. Didactica Nova. Bucureşti: Aramis, 2005.

Negret-Dobridor, Teoria generală a curriculumului educațional, Editura Polirom, București, 2008.

Palade, E., Predarea istoriei şi educaţia pentru cetăţenie democratică: demersuri didactice inovative / Editura Educaţia 2000+, București, 2006