Curs 1

Cursul „Metodologia formării competențelor specifice istoriei” va contribuie la formarea competențelor de cunoaștere, de aplicare și de analiză critică a informației privind conceptul de competență întrun cadru specific ce ține de disciplina școlară Istoria. În cadrul acestui curs masteranziii vor învăţa cum să identifice diverse concepte de competență pentru a fi utilizate în predarea istoriei la nivel preuniversitar. Aplicațiile elaborate vor avea tangență cu conținuturile din curriculumul școlar din Republica Moldova la disciplina – Istoria. Accentul de bază în acest curs se va pune pe strategiile și tehnologiile educaționale de proiectare- predare- învățare a competențelor specific ace urmează a fi formate în cadrul orelor de istorie la nivel preuniversitar.

FINALITĂȚI DE STUDIU 

La sfârșitul cursului, studenții vor capabili să:

  • Să prezinte principalele elemente ale competențelor specifice din procesul actual de modernizare a curriculumului din R. Moldova
  • Să definească diferitele tipuri de competențe
  • să clasifice diferitele tipuri de competențe;
  • să opereze cu concepte specifice (competență, competență-cheie, competență generală și competență specifică)
  • să recunoască rolul studierii istoriei în formarea unei personalități complete, în atingerea idealului educațional formulat în documentele de politică educațională din Republica Moldova
  • să proiecteze activitatea didactică în scopul formării de competențe la orele de istorie
  • să elaboreze diferite strategii de învățare a conținuturilor istorice